Overgang & Exameninfo

Meestal wel, soms niet...

Overgangsnormen

Overgaan, slagen….of een jaartje overdoen
Om over te gaan moeten de resultaten van de leerling aan de overgangsnormen van onze school voldoen. Deze normen bepalen of uw kind wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, of dat hij of zij een jaartje moet overdoen (doubleert). 

De overgangsnormen van onze school staan in de procedure 'Puntsgewijs':

Puntsgewijs 2021-2022

Doet uw kind eindexamen? Het examenreglement voor de slagingsnormen vindt u op deze website bij Exameninfo of klik hier.

PTA 2021-2022

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting, de schoolexamens die al gedaan worden in het leerjaar vóór het examenjaar....op het vwo zelfs al vanaf klas 4.

Leerlingen ontvangen op school een PTA-boekje met daarin een planning, wat er wordt getoetst en belangrijke info. Ouders/verzorgers kunnen de PTA-boekjes hier bekijken.

Exameninfo

Het examen bestaat uit twee delen:

  • het schoolexamen (SE)
  • het centraal eindexamen (CE)

Het schoolexamen start al in de klas voorafgaand aan de eindexamenklas en is omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Op het vwo starten de schoolexamens voor een paar vakken in het 4e jaar. De resultaten tellen mee voor het rapport en als onderdeel van het centraal eindexamen (CE) in het laatste jaar.

Informatie over het eindexamen en de eindexamentrainingen die wij op school of via school aanbieden, ontvangen onze leerlingen via Magister.

Profielwerkstuk (PWS)

In hun examenjaar maken onze leerlingen op de tl, het havo, het atheneum en het gymnasium een profielwerkstuk (PWS). Het telt mee voor het eindexamen. Ze staan er zeker niet alleen voor: een vaste docent neemt de begeleiding op zich.

Als het PWS klaar is, wordt het op school aan ouders/verzorgers gepresenteerd: een spannende afronding van een groot onderzoek.

Examen: documenten & info

Belangrijke documenten over (eind)examens:

Oosterlicht-examensecretarissen: 

Examen 2021 - 2022:

Het coronavirus heeft ook dit jaar nog steeds grote impact op het onderwijs. Daarom heeft minister Slob op 17 december aanvullende maatregelen bekend gemaakt voor het examenjaar 2022.

Deze maatregelen zijn gericht op het creėren van meer tijd en flexibiliteit rond het eindexamen voor leerlingen. Daarmee krijgen deze leerlingen zo veel mogelijk ruimte geboden om zich goed voor te bereiden op het eindexamen.

Maatregelen afname centrale examens:

  • de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
  • uitbreiding van het tweede tijdvak van 4 naar 10 afnamedagen;
  • een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling kan in twee vakken een centraal examen herkansen;
  • een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de afronding van de herkansingen

Rooster examen:

Het rooster van het eerste tijdvak verandert niet, wel is de uitslagdatum voor de centrale examens met een vast afnamemoment naar voren verplaatst naar 9 juni. Deze datum geldt ook voor de cspe’s. De uitslagdatum van de flexibele en digitale examens bb en kb is niet veranderd. Voor deze centrale examens blijft 15 juni de uitslagdatum. De N-termen voor de flexibele en digitale examens bb en kb die op 15 juni bekend worden gemaakt gelden ook voor de herkansingsvarianten. Dat betekent dat bij de herkansing dat er, in tegenstelling tot de papieren centrale examens, na de correctie meteen een uitslag bepaald kan worden per kandidaat.

Andere aanpak van de normering centraal examen 2022:

De grote impact van het coronavirus op het onderwijs maakt een andere aanpak van de normering noodzakelijk, net zoals in 2021. Deze aanpak wordt in januari 2022 gecommuniceerd via Examenblad.

Vervolgopleidingen en beroepskeuze

Onze decanen geven specifieke informatie over vervolgopleidingen en beroepskeuze. Voor meer info: klik hier.

Wij informeren u graag over examenzaken

Ouders/verzorgers krijgen informatie over toetsing en examenzaken op de ouderavonden die wij speciaal over deze zaken organiseren. U wordt hiervoor uitgenodigd via e-mail. Wij hopen op uw komst, zodat u goed geïnformeerd kunt worden en uw vragen kunt stellen.

Overige exameninformatie, bijvoorbeeld over de diploma-uitreiking, wordt u eveneens gemaild.

PTB

PTB staat voor Programma van Toetsing en Bevordering, een overzicht van alle toetsen die gemaakt moeten worden in leerjaar 3 vwo.

Leerlingen ontvangen op school een PTB-boekje met daarin een planning, wat er wordt getoetst en belangrijke info. Voor ouders/verzorgers staan de PTB-boekjes hier:

* PTB boek 3 vwo 2021-2022